Jacques en Elisabeth se Testament

Op 16 Desember 1719, toe Jacques Malan se gesondheid veel te wense oorgelaat het, het hy en sy vrou op hul plaas Morgenster, Hottentots-Holland, waar hulle toe woonagtig was, hulle gesamentlike testament gemaak.

'n Transkripsie van die testament gemaak deur Hercules Malan volg hieronder. Party plekke is die skrif onleesbaar en word met ... aangedui.

In den Name Godes Amen

Zij kennelijk bij verstand openbaren Instrumente as nou ijgelijke dien't behoort, dan in den Jare na de geboorte onses Heere en Zaligmakers Jesu Christi, Eenduijsent Sevenhondert, en negentien, op den sestienden dag der maand desember, de klocke 's morgens omtrent negen uuren, voor mij Frans Louis van Gas, Secrets van Stellenbosch en drakensteijn, in 't lijgame personen verschenen zijn, den vrijburger in 't ... ... Jacques Malan, en d' Eerbare Elisabeth le Long ... deezen Egte luijden de Secretaris Comps die kelijk, de ... Comp, frist en gesond, beijde haar verstand, ... ... ...  ten volle magtigh, de welken overdenkende des menschen levens broosheijst op deeser Aarden, als aan korte ende vergankelijke, de sekerheijt des doods, en onsekere uure van dien, dier ... niet gaar van mij 't deeser weerelt scheijde wilde voor anders aleer zij van haren tijdelijke goederen, Een van God almagtig verleend zondaar hebben gedisponeert, doende 't selve bij deeses, zoo zij opentlijke verklaarden, uijt een suijvere vrije willen en ... ... gemoed, sonder ... van ijmand; voorts herroependen, dood en ten ... ... alles voorgaanden testamenten, codicillen, giften ten Saken des doods of onder den ... en alle sodanige die Zij ooijt tevorent met Elkanderen souden gemaakt, houdenden deselve voor ... kragteloos, en van geener waarde, ... als of nooijt gepasseert; bevelende dat hare diaken in de genadige en barmhartide ... Godes onses Scheppers ende Zaligmakers en hare doode Lichamen ... der Aarde met aan ... begravingen naar tijd en Staats gelegendheijt voor aardt begeeferen ende maken de Testateuren deesen aan de diaconije Armen van Stellenbosch, Somina van eenhondert guldens indische waarden ende ses weken na de dood van een ijder van beijden ten behoevende gouste armen uijt haar ... vijftig guldens dito waarde.

Bijders ta ... ... ... ... ... nomineert, gestitueert dat ... bij deses gedien bijde Eerststervende is tot volkome en algehele Erfgenamen van alles zijnde met en dood te ontruijmene goederen, roerend en onroerende goederen uijtgesonderd Een g... ... ... de Testatrice zijnde ... Elisabeth le Long, hare vier tesame geprocreërde kinderen Elisabeth Anna, Daniel, Maria en David omme alsoo in vijf gelijke deelen ende haar ten deelen en bij versterf pro rata.

Insgelijk nomineert en institueerd de testatrice desen ... bij d' Eerststervende ... tot volkome en algeheele Erfgenamen van alles haren te latenen goederen gene Exempt als voordat testateur haren Egten man Jacques Malan als meden harer vijf voorkinderen geprocreer boj haren voorgaanden egten man Zalg den Landbouver Jan Jourdaan, zijnden kinderen genoemt, Pierre, Jean, Paul, Louis, Johanna, mitsgrs hare met dat ter ... ... ... ... ... Elisabeth, Daniel, Maria en david, omme alsoo in thien gelijke deelen onder haar tendeelen en bij versterf als voran; aangaande welke voorm. dispositien aanstellen en benoemen de testateuren mits desen tot Executeurs van dese

...