Doel van die Bond

In die Somer 1990/91 nuusbrief is die doel van die Bond as volg gestel:

Die hoofdoelstelling van die Bond word gesien synde 'n kerngesonde kameraadskap en onderlinge hulpvaardigheid onder sy lede te bevorder en uit te bou met benadrukking van die volgende:

 • om waar moontlik sosiale belange van sy lede te bevorder deur die reël van reünies en sosiale byeenkomste op streeksvlak om sodoende lede onderling in verbinding met mekaar te bring.
 • om die gees van wedersydse hulp onder sy lede te bevorder by wyse van onderlinge besoek in eie streke of tydens vakansie/besigheidsbesoeke aan ander streke waar bondslede woonagtig mag wees. Vir die doel is 'n naam- en adreslys reeds beskikbaar gestel.
 • om op etiese wyse die doel van die Bond te propageer en te bevorder.
 • om deur middel van die Malan-nuusbrief, lede op hoogte te hou van die Bond aktiwiteie rondom:
  • Genealogiese navorsing.
  • Biografiese navorsing.
  • Maak van finansiële bydraes tot Malan-beursfondse, onderskeidelik by die Universiteite van Pretoria en Stellenbosch.
  • Inskakeling by die Hugenote-vereniging van SA.
  • Voorsiening van argiefmateriaal rakende die Malans aan die Hugenote Museum of ander instansies wat daarby belang mag hê.
  • Verkoop van Malan-skryfbehoeftes.
  • Verkoop van Malan-publikasies en verspreiding van die fondse.
  • Loodsing van projekte soos toere, uitstappies of byeenkomste waarvan die 1991 toer na die bakermat van die Malans 'n voorbeeld is.