Malan populasie

 

Die rekenaargeslagsregister stel 'n mens in staat om 'n grafiek te trek van die aantal gebore Malans wat lewe op 'n gegewe tydstip. Bostaande grafiek (Aug 2019) dui na raming die aantal lewende Malans in die betrokke jaar aan. Waar sterfdatums ontbreek is 'n gemiddelde leeftyd aanvaar. Teen bv. 1860 was daar net meer as 560 lewende Malans, teen ongeveer 1875 omtrent 920 en teen 1970 omtrent 6580.

Interessant is die daling in die aantal Malans net na 1900 wat duidelik die invloed van die Boereoorlog is. Na 1940 is daar 'n duidelike versnelling in die aantal geboortes. Na 1975 is daar 'n duidelike afname wat daarop dui dat die register baie volledig is tot ongeveer 1975 maar dat baie name daarna kort.

Die geboortetempo vanaf 1900 tot 1940 is omtrent 47 per jaar en vanaf 1940 tot 1970 omtrent 67 per jaar. Neem 'n mens eersgenoemde geboortetempo dan moet daar na raming tans 7500 lewende Malans wees en teen laasgenoemde tempo omtent 8300 lewende Malans wees. Die gemiddelde daarvan is omtent 7900. Dus is daar waarskynlik tans so net meer as 8000 lewende Malans. In die register het ons slegs omtrent 6500 dus kort ons na raming omtrent 1400 name. Dus na 2000 is die register omtrent net 80% volledig.